Rice flour, potato starch, tapioca starch, potato flour, xanthan gum